ZETApress

hírportál

Kárpát-medenceiek fóruma a Parlamentben

A kárpát-medencei országok magyar képviselői és az Európai Parlamentben mandátummal rendelkező magyarok egyeztető fórumaként működő Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) a mai napon tartotta meg éves plenáris ülését. A plenáris ülés résztvevői büszkeséggel emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő félévszázados évfordulójáról, tudtuk meg az Országgyűlés Sajtóirodájától.

1956. októberében és novemberében, majd a megtorlás időszakában nemzetünk világtörténelmileg is meghatározó tanúságot tett a demokráciára, az emberi jogokra, a nemzeti szolidaritásra és a népek kölcsönös tiszteletére épülő hazafiság mellett. A határon túli magyarság ezekben a napokban számos, egymástól független aktussal nyilvánította ki szolidaritását a szabadságáért harcoló anyaországgal. Ilymódon a határon túliak is életüket, egzisztenciájukat, vagy biztonságukat áldozták, illetve kockáztatták a magyar szabadságért.

A KMKF szükségesnek látja, hogy ezek az események 1956. történetének integráns részét képezzék, ezért felkéri a határon túli magyar közösségeket, hogy minél több helyen emlékezzenek meg az évfordulóról. Felkéri a magyarországi megemlékezések részvevőit is, hogy az évfordulós rendezvények alkalmával tisztelegjenek a határon túli magyarság 1956-os szerepvállalása előtt is.

A KMKF megemlékezett arról is, hogy a határon túli magyarok mellett a szomszédos országok többségi nemzetei körében is sokan nyilvánosan kifejezték rokonszenvüket a magyarországi szabadságmozgalom iránt, illetve a magyar példából kiindulva szabadságot és jobb sorsot követeltek saját hazájuknak.

A KMKF alkalmasnak látja az idei évfordulót, hogy a nyolc országban élő magyar nemzetközösség nevében köszönetet mondjon ezért a szomszédos nemzeteknek. Megerősíti, hogy a magyarság minden szomszédjával kész azoknak az értékeknek a jegyében együttműködni, amelyek 1956-ban a magyar forradalom és a vele való szolidaritás alapját képezték.

Hangsúlyok az elmúlt egy év fontosabb eseményei kapcsán

Az egész magyarság örömére szolgál, hogy az Európai Unió csatlakozási tárgyalásokat kezdett Horvátországgal. Szükségesnek látjuk, hogy a tárgyalások Horvátország egyéni teljesítmény elve alapján haladjanak előre, és Horvátország mielőbb csatlakozzon az Európai Unióhoz.

A KMKF üdvözli, hogy Románia Európai Uniós csatlakozási folyamata a tervezett időrendnek megfelelően halad előre, és szorgalmazza, hogy a csatlakozási kritériumok és a csatlakozási szerződésbe foglaltak betartásának biztosítása mellett a tervezett időpontban, 2007. január 1-jén sor kerüljön az ország csatlakozására. Szorgalmazza, hogy kísérje figyelemmel a magyar kisebbségek sorsát, a csatlakozást követően is.

A KMKF tagjai reményüket fejezik ki, hogy az új ukrán hatalom kiemelt figyelmet szentel az ukrán – magyar együttműködésnek és a kárpátaljai magyarság igényei teljesítésének. A KMKF felkéri a magyar Kormányt, hogy külpolitikája továbbra is emeljen szót Ukrajna európai integrációs perspektívái mellett.

A KMKF tagjai aggódva tapasztalják, hogy az új szlovák kormány megalakulása óta tettlegességekig fajult Szlovákiában a magyarellenesség. Elfogadhatatlannak tarják, hogy a szlovák kormány miniszterelnöke Robert Fico, az MKP-t teszi felelőssé a szlovák ? magyar feszültség újraéledése miatt. A KMKF véleménye szerint, bár szélsőséges nézeteket hirdető csoportosulások a térség több országában is vannak, annak okát, hogy Szlovákiában felerősödött a magyarellenesség épp a Szlovák Nemzeti Párt kormánytagságában kell keresni. A KMKF üdvözli az Európai Bizottság elnökének, José Manuel Barrosonak nyilatkozatát, mely szerint az EU nem tekinti a tagországok belügyének a kisebbségi incidenseket. A KMKF tagjai megnyugvással vették tudomásul, hogy az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a szlovákiai helyzetet a jövőben is. A KMKF tagjai támogatják az Európai Bizottság elnökének azon véleményét, hogy a tagállamok tartsák tiszteletben az emberi jogokat. A KMKF üdvözli a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának e témában 2006. szeptember 6-án elfogadott nyilatkozatát, valamint a szlovák és magyar értelmiségi csoportok és a két Püspöki Kar erőfeszítéseit a nemzetiségi intolerancia visszaszorítására és a két nemzet párbeszédének erősítésére.

Megállapodás a plenáris ülésen a KMKF tagjai között

Magyarország, Szlovákia és Szlovénia európai uniós tagságának két éves tapasztalata, Románia 2007-es várható csatlakozása, Horvátország felkészültsége, Szerbia és Ukrajna uniós közeledése szükségessé tették a magyar-magyar kapcsolattartás stratégiájának és mechanizmusainak újragondolását.

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma az elmúlt két évben jelentős szerepet játszott a magyar-magyar kapcsolatok terén, számos nemzetpolitikai stratégiai kérdésben biztosította a határon túli magyarság képviselői és a magyarországi parlamenti képviselők közötti konszenzust. A határon túli nemzetrészek prioritásainak és lehetőségeinek összehangolása érdekében szükséges a KMKF stratégiai szerepének megerősítése és a KMKF éves plenáris fórumai közötti működés szervezeti és munkaformáinak felülvizsgálata. Mindez nem jelenti azt, hogy a KMKF átvesz más, a kormányzat által koordinált egyeztetési mechanizmust.

A határon túli magyarság képviselőivel való rendszeres egyeztetés érdekében a KMKF plenáris fóruma az Állásfoglalás 2-dik pontja értelmében módosítja a KMKF struktúráját azzal a céllal, hogy a KMKF tagjai hatékonyabban vehessenek részt az Országgyűlés által tárgyalt szakpolitikákat érintő jogszabály-javaslatok véleményezésében. A módosítás nem érinti azon alapelvet, hogy a KMKF továbbra is konzultációs fórum marad, működésének nincs nemzetközi jogi vagy magyarországi jogalkotási relevanciája.

A KMKF értékes dokumentumnak és kiinduló pontnak tartja a határon túli tagjai által készített nemzeti közösségük helyzetét feltáró tájékoztatókat. A KMKF ezeket a dokumentumot a további prioritások meghatározása, illetve a gyakorlati kezdeményezések tekintetében alapvető fontosságúnak tartja és felkéri tagjait, hogy évente tekintsék át és tájékoztassák a KMKF-t aktuális helyzetükről. A KMKF felkéri továbbá a KMKF magyarországi pártfrakcióit, hogy minden évben tegyenek jelentést a KMKF plenáris fóruma részére a határon túli magyarság érdekében kifejtett tevékenységükről.

Fontos cél a kisebbségvédelem

A KMKF üdvözli az Európai Parlament keretében a hagyományos nemzeti kisebbségek védelme érdekében végzett tevékenységet és kiemeli ennek a munkának a jelentőségét, különösképpen a Frakcióközi Csoport a Történelmi Nemzeti Kisebbségekért, Alkotmányos Régiókért és Regionális Nyelvekért elnevezésű csoport tevékenységét. A KMKF üdvözli az Európai Parlament négy magyar képviselőjének a KMKF 2006. őszi plenáris ülése elé terjesztett jelentését az Európai Parlamentben végzett kisebbségvédelmi tevékenységükről. A KMKF felkéri az Európai Parlament magyar delegációit, hogy a Fórum következő plenáris üléseire készítsenek tájékoztatót az Európai Parlamentnek a kisebbségvédelem területén kifejtett tevékenységéről és az ezen a területen fennálló lehetőségekről.

A KMKF felkéri titkárságát az Állásfoglalás 4-dik pontjában említett dokumentumok összegzésére és ennek alapján, valamint az Állásfoglalás 5-dik pontjában említetett dokumentumokra építve ? a KMKF résztvevőivel és az érintett magyar kormányszervekkel együttműködve ? egy olyan stratégiai vitaanyag kidolgozására, amely áttekinti, hogy az európai integráció milyen, eddig kihasználatlan lehetőségeket rejt a magyar-magyar kapcsolatok további erősítésére, az európai gyakorlattal összhangban álló közösségi autonómia megvalósítására és a közös érdekek hatékonyabb érvényesítésére.

A stratégiai vitaanyag foglalkozzon kiemelten a magyarság kárpát-medencei gazdasági szerepével. Ennek során kiindulási pontként használja fel a Kárpát-medencei Vállalkozók Szimpóziuma keretében évenként egyszer tanácskozó vándorkonferenciák eddigi és további eredményeit.

Az Országgyűlés hozzá kíván járulni a legfontosabb integrációs tapasztalatok átadásához a KMKF eddig Unión kívüli tagszervezetei részére. Ennek érdekében a KMKF felkéri titkárságát, hogy ? az illetékes kormányszervekkel együttműködve ? 2007 tavaszán indítson el egy olyan képzési programot, amelynek célja a KMKF határon túli tagjainak, politikusainak és tagszervezeteiben tevékenykedő szakértőinek segítése abban, hogy közösségeik minél hatékonyabban használhassák ki az európai integrációban rejlő lehetőségeket.

A KMKF felkéri titkárságát, hogy ? az illetékes kormányszervekkel együttműködve ? vizsgálja meg annak lehetőségét, miként lehetne biztosítani az Ukrajna és Szerbia területén élő magyarok akadálymentes kapcsolattartásának legalább a mai szintjét az anyaországgal Magyarországnak a schengeni rendszerhez történő csatlakozása után is. A Kárpát-medencei gazdasági együttműködés fejlesztése érdekében a KMKF tagjai fontosnak tartják, hogy az NFT II. szenteljen kiemelt figyelmet azoknak a programoknak, amelyek érintik a határ menti régiókat és a határon túli magyarokat.

Szóljon hozzá!