ZETApress

hírportál

Héthatáron innen és túl

Hetedhéthatár logóSzarvas István újabb könyvvel készül. Lenkey István szerkesztésében szeretné kiadni bibliográfiáját, mely a Hetedhéthatár magazinban 1997-től megjelent írásait tartalmazza Héthatáron innen és túl címmel. A könyv ősszel jelenik meg ? árulta el az érintett.

Aligha fordul elő, hogy valaki, csak úgy, bibliográfiát olvasgatna. Szórakozásból. Olyan képtelenségnek tűnik ez, mintha a telefonkönyvet csemegézné bárki is unalmában. Bizarr ötlet, mégis eljátszom a gondolattal: ha az olvasó a véletlen kiválasztással kezébe került kiadványt bele-beleolvasgatva végiglapozza, milyen benyomása támadhat a spontán olvasás nyomán? ? teszi fel a kérdést Kocsis József a készülő bibliográfia előszavában.

Bizonyára annak külső jegyei ragadják meg a figyelmét először: a fegyelmezett rendben sorjázó adatáradat tételeinek és azok térközeinek ritmikus hullámzása a rendszeretet, precizitás, pontosság képzetének felidézésével kelthet kellemes érzeteket. A belső tagoltsággal az arányokat is érzékeltető tartó oszlopok a nyugalom és biztonság kellemes érzését nyújthatják. A szövegdarabkák talán a kaleidoszkóp színességével hatnak: fel-felcsillanva az apró mozaikok sokszínűségükkel kápráztathatnak el. Végképp elcsábulván, az olvasót a szöveg folyamatos olvasása sajátos többlettel jutalmazhatja: mintha arckép körvonalazódna előtte: érdeklődési körének sokrétűségével és kapcsolatteremtő képességének intenzitásával megmutatkozó színes egyéniség képmása bukkan elő az adattengerből.

A bibliográfia, persze, célzott olvasók számára készül, és nem az esztétikum, hanem a praktikum szolgálatában áll. Kik ezek az olvasók, kik lapozhatják haszonnal Dr. Lenkey István itt közreadott bibliográfiáját? Szarvas István mindenekelőtt, akinek a Hetedhéthatárral kapcsolatos újságírói munkásságát dokumentálja a rendkívül precíz, gondos munkával összeállított adatsor, és persze mindazok, akiknek valamiféle közük lehet Szarvas Istvánhoz vagy a Hetedhéthatár magazinhoz; biográfiai, médiatörténeti, művelődéstörténeti forrásként megkerülhetetlen segédeszköze lehet eljövendő kutatóknak.

Dr. Lenkey István jelen munkája a korábbiakból már ismert erényeit tükrözi: körültekintő gondosságát, biztos szakmaiságát, igényességét. Közreadott munkája személyi bibliográfia: a felvett dokumentumok mindegyike Szarvas István újságírói alkotása, és ezek mindegyike a Hetedhéthatár közérdekű magazin időben körülhatárolt (1997. december 1-je és 2012. február 28-a közötti) időszak lapszámaiban jelent meg. A jellegét tekintve retrospektív bibliográfia teljességre törekszik: az összefoglaló, zárt leírás számára minden lényeges adatot magába foglal.

Központi fejezetében a felvett tételeket időrendi sorrendben, ill. a számozás alapján rendezi. A tematikai fejezetre bontást az írások viszonylag kis terjedelme a magas tételszám (518) ellenére is indokolatlanná teszi; szerencsésebb a tiszta időrendiség alkalmazása, ez segítheti, az olvasót abban, hogy az évenkénti változásokra koncentrálhasson, és az egyes írásokat hozzárendelhesse a történetiség általánosabb idővonalához. Ennek megfelelően kronologikus rendben veszi számba, tárja fel és adja közre a szerző munkáinak meghatározott körét, hozzáférhetővé és terjeszthetővé téve azokat.

A leírások szabványosak, alkalmasak arra, hogy a felhasználó azokat más bibliográfiák adataival összevethesse, irodalomjegyzékhez hivatkozásokhoz alkalmazza. Az adatokat betűhíven közli, ahogy azokat az adatforrás tartalmazza. Szögletes zárójelben tünteti fel a forrástól eltérő adatokat, többnyire a szükséges és elégséges annotációkat, amelyek rövid, tárgyilagos kiegészítő információkat tesznek közzé az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően. Minden leírása és annotációja az eredeti dokumentumok kézbevételén (autopszián) alapszik, hogy a (néha csak figyelemkeltő) cím és a kiegészítés együtt kellő eligazításul szolgálhasson.

A tételek jegyzéke elé két fejezetet szerkesztett a szerző: az egyikben az írások alkotóját ismerteti meg az olvasókkal (Komlós Attila interjúja Szarvas Istvánnal) a másikban a ?lelőhely? bibliográfiai bemutatását végzi el: feltárja a kiadvány fontosabb adatait, és azok változásait (kiadó, felelős kiadó, felelős szerkesztő, nyomda, tördelés, szerkesztőség és elérhetőségei, a megjelenés gyakorisága, formátum, terjedelem). A tételek jegyzékét követően pedig részletes, betűrendes mutató közreadásával segíti a tájékozódást. Tekintettel arra, hogy a tételek jól behatárolható és viszonylag kevéssé terjedelmes anyagok körét ölelik fel. a szerző kerüli a mutatók tagolással (esetleg: név, hely, tárgy) történő túlbonyolítását. A bibliográfiát a rövidítések és feloldásuk) jegyzéke zárja. A fejezetek közötti oda- s visszautalások pontosak.

A személyi bibliográfia magában hordozza azt a lehetőséget, hogy segítségével az olvasó kialakíthasson magában egy többé-kevésbé határozott képet a bibliográfiában feldolgozott személyről. A kezünkben tartott kiadvány Dr. Lenkey István alkotása, annak minden vonatkozása az ő munkájára utal vissza, mégsem szeretném említés nélkül hagyni ?alanyát?, aki előlép a szakszerű, száraz adattömeg mögül. Imponáló az a sokrétűség, tartalmi és megformálási sokféleség, amely Szarvas István írásaiból elénk tárul. Ha a sajátszerűségek közül a gyakoriságok alapján vonunk le következtetéseket, ki kell emelnünk a szerző kapcsolatteremtő képességét, kiterjedt és intenzív kapcsolati rendszerét, külpolitikai érdeklődését, a hazai progresszív tendenciák iránti figyelmét, a különösségek mellett a mindennapok embere iránt megmutatkozó empátiáját, elkötelezettségét.

Egy nagyon sokszínű újságírói pálya meghatározó szakaszának jelentős munkásságát mutatja be hű tükörként a bibliográfia. Kitűnik belőle: Szarvas István a Hetedhéthatár főmunkatársaként meghatározó szerepet vállalt a közérdekű magazin arculatának formálásában. Fontos ez a szerep és nemcsak megszólalásainak gyakorisága miatt az, hanem hogy törekvései bekapcsolták egy szélesebb áramkörbe, kiemelte a Hetedhéthatárt a helyiérdekűségből, s kapcsolatrendszerét a lap szolgálatába állítva országos horizontot mutatott fel, és a határokon is túlmutató héthatáros nyilvánosságot kínált fel az olvasók számára.

Dr. Lenkey István megint kitűnő munkát adott ki a kezéből. Bibliográfiáját valójában a felhasználhatósága dicséri majd. Itt és most csak azt a megállapítást tehetjük, hogy ennek lehetőségét ez az igényes kiadvány garantálni látszik: a felvett dokumentumokat olyan egyértelmű szerkezetben és rendben adja közre, olyan szakmai apparátussal, hogy ezzel a komplex eszközrendszerrel az érdeklődők és szakemberek tájékozódási igényét a lehetőségek magas fokán tudja kielégíteni ? fejeződik be Kocsis József előszava.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. 1997-től Héthatárban | ZETApress

Szóljon hozzá!