ZETApress

hírportál

Regionális uniós projekt

A mai konferencián bemutatják a résztvevők a magyar gyakorlatot a vállalatok társadalmi felelősségvállalása ? CSR ? terén, meg lehessen ismerni, egyben pedig új ismereteket lehessen szerezni arról, hogy Magyarországon milyen helyzetben van a vállalatok társadalmi felelősségvállalása fejlesztése. A megjelenők együtt vázolják fel, hogy a nemzetközi projekt fő célkitűzésével összhangban miként tudják segíteni és erősíteni a CSR tevékenységet Magyarországon.

Mindannyiuk célja, hogy az Unió új régiójában felgyorsuljon a CSR gyakorlatának alkalmazása, ami az Uniós harmonizációnak, a versenyképesség növelésének és a társadalmi összetartozásnak egy fontos eszköze. Ez a cél a CSR tevékenységek és résztvevők átfogó feltérképezésével lesz elérhető, valamint azzal, hogy meghatározzák a kapacitáshiányokat és azokat a területeket, amelyek támogatásra szorulnak a tapasztalatcsere, a jó gyakorlat és a tudatosság javítása terén ? a vállalati szférában és kormányszinten egyaránt.

Az ENSZ Fejlesztési Programja (United Nations Development Programme – UNDP) idén januárjában indította el a CSR első Regionális Projektjét. Ennek célja, hogy serkentse és támogassa a fenntarthatóság elveinek beillesztését a vállalatok stratégiáiba, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalásában nyert tapasztalatok rövid időn belül eljussanak az Európai Unió új tagállamaiba és tagjelölt országaiba: Bulgáriába, Lengyelországba, Litvániába, Magyarországra, Szlovákiába, Horvátországba, Macedóniába és Törökországba. A Projekt, amelyet az Európai Bizottság támogat, hozzá kíván járulni az Unió régi és új tagállamai, valamint a tagjelölt országok összetartozásához. A Projektet Magyarországon a budapesti UNDP iroda valósítja meg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a KÖVET-INEM Hungária Egyesület, a Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Levegő Munkacsoport közreműködésével.

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának definíciójával kapcsolatban széleskörű az egyetértés Európában: ez egy olyan koncepció, amelyben a vállalatok a cég üzleti tevékenységébe és partneri kapcsolataikba önként – tehát a kötelező jogi szabályozási feltételeknek való megfelelésen felül – beillesztik a társadalmi és környezeti szempontokat. Az Európai Bizottság is támogatja a projektet, amely több új tagállamban és a jövőben csatlakozó két országban ráirányítja a figyelmet a CSR-rel kapcsolatos tájékoztatásra, ismeretszerzésre. Segíti a tapasztalatok, a ?jó gyakorlatok? átadását, ami egyúttal a UNDP célja is.

A Magyarországra vonatkozó alaptanulmány elkészítésére a TÁRKI / Corvinus Egyetem szakértői csapata dr. Balogh Anikó és dr. Győri Zsuzsa vezetésével kapott megbízást. A Projekt nemzetközi szakértői (Dr. Braun Róbert és Mark Line) által kifejlesztett módszertan alapján mintegy 60 vállalattal és civil szervezettel készítettek interjút és állították össze a kutatás eredményét is magában foglaló tanulmányt. Ennek rövidített változata angol nyelven készült el mára. A június 5-i konferencia során elhangzó észrevételek és javaslatok figyelembe vételével véglegesített angol változat magyar fordítása kiadvány formájában, ezer példányban jelenik majd meg.

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (Corporate Social Responsability, CSR) viszonylag új jelenség Magyarországon. A szocializmus állami pénzből gondoskodó nagyvállalatainak megszűnésével főleg a Magyarországra települt multinacionális cégek végeznek aktív tevékenységet a területen. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősítésében civil és egyéb üzleti szakmai szervezetek, tanácsadócégek vesznek részt, napjainkra divatos témává emelve azt. A fogyasztók tudatosabbá válása is a téma napirendre kerülését segíti.

TÁRKI és a Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központjának munkatársai által végzett kutatásból az derül ki, hogy a CSR a vizsgált kis- és középvállalatok üzleti stratégiájának nem integráns része, inkább, mint PR eszköznek tekintik. A vállalatoknál, a CSR leggyakoribb előfordulási formája a szponzorálás. Ezt támasztja alá, hogy szemben a téma nyugati teoretikusainak véleményével, a vállalatok a CSR tevékenységet, a profitot csökkentő, drága tevékenységnek tartják.

A nyolc országra kiterjedő kutatás eredményei igazolják, hogy az újonnan csatlakozott és csatlakozás előtt álló országok gazdaságai a felelősségvállalás terén kezdeti fejlődési szakaszban vannak. Az országok többségében a nagyvállalatok közül is csupán kevés rendelkezik CSR stratégiával. Elenyésző azon vállalatok száma, mely független szervezettel minősítteti jelentését. A kutatás országaiban a civil szervezetek közül kevés gyakorol nyomást, illetve működik együtt a vállalatokkal a felelős működés érdekében, míg a média figyelmét csupán kis mértékben kelti fel a felelősségvállalás témája. Ezen országokban a jogi és szabályozói környezet sem segíti elő a vállalatok felelősségvállalásának terjedését.

A kutatás másik fontos megállapítása, hogy a vizsgált országokban egyelőre nem alakult ki a felelősségvállalás menedzsmentjének (CSR menedzsment) a nyugat-európaihoz hasonlatos, közösen elfogadott és kiforrott szakmai normarendszere, így mind a vállalatok, mind a témát vizsgálók gyakran különbözőképpen értelmezik a vállalatok felelős működését és annak megnyilvánulásait.

Június 26-án Brüsszelben nemzetközi CSR konferencia mutatja majd be az Európai Uniónak azt a regionális tanulmányt, amelyet a nemzetközi szakértők nyolc ország alaptanulmánya feldolgozásával készítettek. Az érdeklődők részleteket találnak a honlapon, ahol regisztrálhatják is magukat a rendezvényre. A nemzetközi CSR konferencián részvételi díj nincs. Később a Projektbe spanyol, brit és német cégek is bekapcsolódnak majd, hogy átadják a CSR-ben szerzett ismereteiket, tapasztalataikat, az úgynevezett ?jó gyakorlatokat?. A Projekt a hazai és a külföldi tulajdonban lévő vállalatoknak szól, de megszólítja a kereskedelmi és szakmai szervezeteket, a nemzeti kormányokat, az önkormányzatokat, a szakszervezeteket, az akadémiai intézményeket, a civil szervezeteket (NGOs), és a médiát is. A Projektet a helyi UNDP irodák valósítják meg, együttműködve a nemzeti és regionális partnerekkel.

A Projekt három részből áll. Az első helyzetelemzés a projekt országaiban. Az alaptanulmány minden egyes résztvevő állam valamennyi érdekeltje körében azonosítja a résztvevőket, felméri elkötelezettségüket a CSR támogatásában, megállapítja a vállalati részvétel mértékét. Összegyűjti a ?jó gyakorlatok? példáit, eszközeit és ajánlásait. 2007 közepén regionális konferencián mutatják be az európai jelentést, amelyet az egyes országokban nemzeti és helyi szinteken vitatnak majd meg.

2-ik rész: Az érdekeltek párbeszédének előmozdítása a tudatosság és tájékozottság növelése, a jó gyakorlatok cseréje, a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának fejlesztése érdekében. A projekt támogatja a résztvevők közötti párbeszédet, serkenti közös CSR tevékenységeiket. Teret ad a résztvevők széles rétegeinek a vélemény- és tapasztalatcserére. Elősegíti a kölcsönös tájékoztatást és annak esetleges gazdasági ösztönzését, hogy a vállalatok bekapcsolódjanak a CSR-be. Kerekasztal-beszélgetéseket, cserelátogatásokat és szakértői munkacsoportokat szervez.

3-ik rész: A nemzeti és helyi kapacitások kiépítése a CSR előmozdítása és megvalósítása érdekében. Ennek célja az, hogy az érdekeltek megismerkedjenek a CSR konkrét megvalósításának eszközeivel és azzal, miként lehet ezeket felhasználni különleges körülmények között, a konkrét CSR gyakorlat és esettanulmányok alkalmazásával.

Szóljon hozzá!