ZETApress

hírportál

Tanárokat jutalmaztak

Átadták a 2021. évi BME-Pro Progressio-díjakat a műszaki és természettudományi képzés népszerűsítéséért – olvasható a BME sajtóközleményében.

A természettudományi, a műszaki és az informatika oktatásában kiemelkedő eredményeket elérő középiskolai tanárokat díjazott a BME Pro Progressio Alapítványa, amelynek legfontosabb tevékenysége – a középiskolától kezdve a doktori képzésig – az innovatív gondolkodást elősegítő tehetséggondozás. 2021-ben – immár 13. alkalommal – 10 középiskolai tanár vette át a Pro Progressio-díjat ünnepélyes keretek közt.

A Műegyetem mellett működő Alapítvány kuratóriuma ebben az évben is olyan kiemelkedő eredményekkel rendelkező tanárokat részesített elismerésben, akiknek vannak nemzetközi és hazai versenyeken sikert elért tanítványaik, tanulóik jelentős számban érettségiznek emelt szinten vagy hátrányos körülmények között oktatva végeznek példamutató oktató-nevelő munkát.

Az alapítvány az elmúlt 13 évben közel 140 középiskolai tanárt díjazott és részesített fejenként félmillió forintos díjban, illetve több mint száz középiskolának nyújtott nagyságrendileg 30 millió forintos támogatást, hozzájárulva természettudományi szakmai versenyek, bemutatók szervezéséhez, a műszaki pálya iránti érdeklődés növeléséhez. Az elismeréseket Czigány Tibor, a BME rektora és Pakucs János, az alapítvány elnöke adták át.

A gazdasági élet szereplőinek együttműködésével PRO-TEH-IN néven komplex pályázati rendszert alakított ki a Pro Progressio Alapítvány az egyetemi tehetséggondozás és innovációs tevékenység ösztönzésére. Az alapítvány kitüntetett szerepet szán a BME történeti campus értékei megőrzésének, ennek köszönhetően kerültek újrafelállításra 2007-ben a Központi épület előtt egykor állt szobrok, újult meg az épület homlokzata. Rendszeres támogatója a Műegyetemi Kórusnak, Szimfonikus Zenekarnak, egyetemtörténeti kiadványoknak. Az alapítvány tevékenysége elismeréseként 2011-ben elnyerte a Kármán Tódor-díjat. Az Alapítvány hagyományőrző tevékenységének jelentős állomása a hosszas kutató munka eredményeként 2014 januárjában kiadott MŰEGYETEM – A TÖRTÉNETI CAMPUS album, amely megkapta kategóriájában az év legszebb könyve díjat is. 2015 óta BME Gyerekegyetem néven tudományos nyári napközis tábort szervez általános iskolás gyermekeknek.

A megjutalmazott tanárok

BORBÁSNÉ PENKE JUDIT a budapesti Szent István Gimnáziumban tanít informatikát és digitális kultúrát, osztályfőnök. Gépészmérnök-mérnöktanár végzettséggel kezdte pályáját, korán felismerve a dinamikusan fejlődő informatika, illetve az informatika oktatás fontosságát. Elvégezte az informatikus szakmérnöki képzést, majd az informatika tanári szakot is. A tanárnőt nemcsak állandóan fejlesztett magasszintű szaktudás jellemzi, hanem sokirányú érdeklődése, empátiája a diákjai iránt. Óriási motiváló erővel rendelkezik, ezt jelzi a fakultációra, különböző szakköreire jelentkezők kiugróan magas száma. A tömeges tehetséggondozás szakértője. Diákjainak kimagaslóan nagy része tesz kiváló eredménnyel emeltszintű érettségit, kitűnő eredményekkel vesznek részt a legkülönbözőbb informatikai versenyeken. A visszajelzések alapján tanítványai a felsőfokú intézményekben is remekül megállják a helyüket. Mint kiváló pedagógus, az oktatás mellett a nevelés is meghatározó tényező számára, rengeteg időt és energiát fordít diákjai személyiségfejlesztésére, problémáik megoldására.

DLUSZTUS PÉTER a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium matematika-informatika szakos tanára, közoktatási vezető, osztályfőnök. Diákjai nagy számban érettségiznek emelt szinten matematikából, az elmúlt években rendszeresen különböző országos versenyeken jutottak döntőbe egyénileg vagy csapatban. Pedagógusi sikere, elfogadottsága a szakmaiságon túl abban is rejlik, hogy felismerte a diák innováció fontosságát. Tudatosan keresi tanítványai számára azokat a versenyeket, amelyek a diákok innovációs, újító képességeire építenek. Szakköreihez pályázatok, más versenyek útján szerzi meg azokat az eszközöket, amik lehetővé teszik, hogy a megszülető ötleteik meg is valósulhassanak. Foglalkoznak robotikával, programozással, drónokkal egyaránt. A szakkörön célirányosan előállított termékeket lehetőség szerint beépíti a matematika tanórai foglalkozásokba, szemléletesebbé téve ezzel az oktatást. Rendszeresen publikál innovációs témában folyóiratokba, részt vesz szakmai irányultságú találkozókon, továbbképzéseken.

JUHÁSZ ZOLTÁN a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégiumban tanít matematikát, fizikát és informatikát. Szakmai igényeséggel, innovatív szemlélettel tanít mindenféle osztálytípusban, de elsősorban a tehetséggondozásban, a műszaki felsőoktatásban továbbtanulásra való felkészítésben és fejlesztő tevékenységei során ért el számtalan szakmai sikert. Minden tanévben tart tehetséggondozó szakkört, elsősorban fizikából és informatikából. A tanítás során hatékony eszközként kezeli a modern technológiát, diákjait is arra bíztatja, hogy merítsenek ötleteket, módszereket más tudományterületekről. Programozás során gyakran old meg tanítványaival biológiai vagy fizikai problémákat, illetve a fizikai kísérletek feldolgozásánál szimulációs programokat készítenek a diákokkal közösen. Hatodik éve sikeresen és eredményesen vezeti az iskolai Öveges-labort. Aktívan részt vett a labor kialakításakor készülő természettudományokat átfogó tankönyv és video oktatóanyag elkészítésében, szerkesztésében.

LENDVAI DOROTTYA a Budapest XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium matematika-fizika szakos tanára. A tehetséggondozásáról is elismert hatosztályos gimnázium minden szintjén, humán- és természettudományos tagozatokon is tanít. Kitűnően alkalmazkodik a diákok életkorához, érdeklődési köréhez, elvárásaihoz. Fizika fakultációs csoportjaiba azok a diákok is szívesen járnak, akik más reál tantárgyakból érettségiznek emelt szinten. A fizika iránt leginkább érdeklődő diákoknak szóló élménydús fizika táborok egyik fő szervezője, az ott szerzett tapasztalatokról többször publikált a Fizikai Szemlébe, ismertette azokat szakmai konferenciákon. A tanárnő munkássága kitűnő példa arra, hogy a diákokat olyan versenyekre kell felkészíteni, ami a kor elvárásainak megfelelően a fiatalok kreativitására, innovatív képességére, csoportmunkában való jártasságára, kommunikációs képességeire épít. Tanítványai szép sikereket érnek el hagyományos hazai és nemzetközi versenyeken, valamint az érettségin is.

MOÓR ISTVÁN a budapesti Piarista Gimnázium matematika, fizika, hittan tanára, osztályfőnök, munkaközösség-vezető. Szaktanárként aktív résztvevője a matematikából zajló tananyagfejlesztésnek. Tanóráin a diákokat változatos módszerekkel igyekszik közelebb hozni a tantárgyaihoz, a természettudományos tárgyak megszerettetése érdekében iskolán kívüli programokat is gyakran szervez a tanulóknak, rendszeresen résztvevői a Kutatók Éjszakája és a Fizika mindenkié programoknak. Részt vállal az iskolai tehetséggondozásból is, minden évben tart matematika és/vagy fizika szakkört. Munkájának fontos területe a versenyfelkészítés, diákjai minden évben eredményesen szerepelnek matematika- fizika versenyeken. Óráin, szakkörein előszeretettel használja a modern digitális eszközöket, módszereket, a lehető legtöbbször tanuló-kísérleteket végeztet, hatékonyan alkalmazza az egyik diák tanítja a másikat módszert. Osztályfőnökként sokat foglalkozik az osztályával mind közösségként, mind a tanulókkal egyénileg, személyesen.

DR. NAGY PIROSKA MÁRIA a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fizika tanára. Az ELTE TTK matematika-fizika tanári szak elvégzése után az ELTE Fizika Doktori Iskolájában folytatta tanulmányait. Pályakezdőként az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium matematika-fizika tanáraként aktívan részt vett a tehetséggondozásban, lehetősége nyílt, hogy neves nemzetközi fizika versenyre készítsen fel diákokat, a magyar versenycsapat egyik vezetője volt éveken át. 2007-ben elnyerte az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíját, 2008-ban vette át a doktori oklevelét summa cum laude minősítéssel. 2018 januárja óta tanít a Fazekasban, a helyi sajátosságok miatt jelenleg csak fizikát. Az óráin kívül szakköri keretekben is folytat tehetséggondozást, ezt a digitális távoktatás idején sem függesztette fel, nyáron, a szabadidejében is folytatta. Tanítványai eredményesen szerepelnek hazai és nemzetközi fizika versenyeken, a sikeres érettségi után sokan neves egyetemeken folytatják tanulmányaikat.

RICHLIK-HORVÁTH KATALIN a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium matematika-fizika-informatika szakos tanára. Több, mint egy évtizede dolgozik azon, hogy a matematika és a természettudományok iránt eredendően nem érdeklődő középiskolás diákokkal is megszerettesse ezeket a tárgyakat. Munkája különlegességét az adja, hogy azok közül a diákok közül tudja megtalálni a műszaki élet számára a tanulókat, akik nem gondolták volna magukról, hogy alkalmasak erre. Gyakorlóiskolai vezető tanárként fontos feladata, és ennek elkötelezett híve, hogy diákjait ösztönözze és megfelelően felkészítse a különböző szakmai versenyekre. Hivatásának középpontjában a középiskolás fiatalok természettudományos érdeklődésének felkeltése, erősítése, valamint a műszaki pálya felé történő orientálása áll. Szakmai munkájának és hozzáértő tevékenységének köszönhetően az elmúlt öt évben átlagosan mintegy 80 csapat közel 200 diákja vett részt a Matematika Mindenkinek és a Fizika Mindenkinek versenyeken. Szakmai felelősként, javítóként és a zsűri elnökeként vesz részt az említett versenyek lebonyolításában.

SINYINÉ KŐVÁRI GYÖRGYI a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium biológia-kémia szakos tanára. Mesterpedagógus. A tehetséggondozás, a versenyfelkészítés, az érettségire, továbbtanulásra való felkészítés területén végzett munkája kiemelkedő, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy intézménye az ország legeredményesebben teljesítő iskolái közé tartozzon. Eredményes tehetséggondozó munkáját támasztják alá azok a kiemelkedő versenyeredmények, melyek jellemzik pályáját. Osztályfőnökként, mentortanárként, vezetőtanárként, gazdag szakmai, pedagógiai tevékenységet végez. Nagy figyelmet fordít arra, hogy az általa tanított szakterület legmodernebb kutatási eredményeit megismerje. Rendszeresen vesz részt továbbképzéseken, az ott szerzett ismeretek segítségével igyekszik felkelteni az érdeklődést szaktárgya iránt. Ebben a munkában kiemelkedő szerepet fordít a tanulói kísérletek bemutatására. Rendszeresen javít emelt szintű érettségi dolgozatokat kémiából és biológiából, emellett az emelt szintű szóbeli érettségin is számítanak munkájára, mint vizsgaelnök, kérdező tanár. Rendszeresen kap felkérést középszintű érettségi elnöki feladatok ellátására is.

SZAKMÁNY CSABA az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban fizika-kémia szakos tanár, kémia vezetőtanár, osztályfőnök. Magas színvonalon végzett tanári, vezetőtanári munkája, a mentorálás és az egyetemi óraadói tevékenysége mellett szinte kimeríthetetlen energiával, kreativitással teljesen önkéntes alapon ideje nagy részét A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány szakmai vezetőjeként a természettudományi oktatásunk modernizálására, megreformálására fordítja. Ennek keretében egy tanári csoportot szervezett, melynek tagjai, amikor a pandémia engedi, mobil laborjukkal járják az ország iskoláit, ahol lehetőséget teremtenek a diákoknak, hogy maguk is kísérletezzenek. Ezen kívül magas színvonalú digitális tananyag csomagot állított össze, kigondolt egy hiánypótló tematikus tantárgyi honlapot, melynek megvalósítását koordinálja, fejlesztésén aktívan dolgozik. A vezetése alatt működő alapítvány munkájáról többször beszámolt a sajtó, illetve a Magyar Kémikusok Lapja is.

TIGYI ISVÁN a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium matematika tanára, osztályfőnök. Sikeres közgazdász-pénzügyi elemző karrierje mellett történelem és matematika tanári diplomát szerzett. 2010 óta tanít a Radnótiban. Biztos szakmai tudással, nagy hivatástudattal és lelkesedéssel tanítja szeretett tantárgyát, a matematikát. A speciális matematika tagozat egyik meghatározó egyénisége. Kiemelkedő tehetséggondozó munkájának eredményességét az országos és nemzetközi versenyeken kiválóan szeplő diákjainak magas száma és sikeressége bizonyítja. Nagy hangsúlyt fektet a sikeres emelt szintű érettségire való felkészítésre, ennek eredményességét mutatja, hogy ez elmúlt években tanítványai majdnem teljes létszámban emelt szinten érettségiztek matematikából, 92-93%-os kimagasló eredménnyel. Diákjai közül sokan természettudományos, vagy műszaki pályán tanulnak tovább. Iskolai munkájával párhuzamosan regionális és országos versenyek szervezőcsapatának aktív tagja. Osztályfőnökként munkáját nagy hozzáértéssel végzi, felkészültsége és emberi hozzáállása révén elnyerte a diákok tiszteletét.

Szóljon hozzá!